Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

Μαθήματα οδήγησης οχήματος 4χ4
Σχολή Οδηγών

             ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Εκμάθηση οδήγησης οχήματος 4χ4
Παραδίδονται μαθήματα οδήγησης 4χ4 από εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων , με όχημα της σχολής  ( Lada Niva 1.7 ).
Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η κατοχή άδειας οδήγησης κατηγορίας Β τουλάχιστον 2 ετών.
Κατά την όλη διαδικασία οι μαθητές ακολουθούνται από όχημα ασφαλείας.
Δώρο φωτογραφίες και DVD της διοργάνωσης


Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

Παράταση Π.Ε.Ι. λεωφορείου :: Σχολή Οδηγών Μπαλωμένος Αναστάσιος

Παράταση Π.Ε.Ι. λεωφορείου :: Σχολή Οδηγών Μπαλωμένος Αναστάσιος
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 216 11 Οκτωβρίου 2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 103
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 74/2008
και του π.δ. 431/1995

1. Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ.
74/2008 (Α’ 112) αντικαθίσταται ως εξής:
»α. Οχημάτων των υποκατηγοριών ΔΙ, ΔΙ±Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ±Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2008. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9 Μαρτίου 2014.
Μετά την ημερομηνία αυτή, οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό.»